Sunday, September 11, 2011

Katulad Tayo Ng Tuyong Dahon

Fallen autumn leaves with Orton effect

Image via Wikipedia

Published on AuthSpot, Jan 17, 2011 Category – Thoughts

Life is too short and it is painful though we have no choice but to live with it and enjoy it before retirement comes.

Ang tao’y humihinga para mabuhay
At sa kaniyang pagtanda lilisanin niya
Ang lahat ng bagay at siya’y babalik
Sa lupa na kaniyang pinagmulan…

Ang mga idiyang napipinta sa isipan
Kung lilinangi’t palalaguin ng tama
Sila’y magbibigay ligaya’t liwanag
At karagdagang kaalaman sa buhay…

Nguni’t pagkatapos silang pakinabangan
Sila’y wawalisin at papalitan sa isipan
Upang bigyan ng daan ang sususnod
Na bagong ipupunlang kaalaman…

Katulad ng mga dahon na malago
Sa mga sanga ng isang punong kahoy
Kapag sila’y natuyo na-kusa silang
Babagsak sa lupa’t doon mananahan…

(English Translations)

Leaves are like ideas in the mind
They come when needed
They flourish and give life
Light and great wisdom…

When ideas have served their purpose
They need to be swept away
We must constantly sweep out the old
And give way for the new one…

Man breathes for life
As he reaches
His old age
It will cease…

And will fall apart
Like a dry leaf

 

Enhanced by Zemanta

1 comment:

  1. Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
    social bookmarking service

    ReplyDelete

Follow Me on Pinterest Pin It

Disclaimer

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Notice — For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page: http://pruelpostararticles.blogspot.com/